Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

siluettsth600ny

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.
Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Stockholm bemannar Hemvärnet med sambandsbefattningar inom Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Inom samhällets krisberedskap erbjuder vi bl a våra 26 kommuner och Länsstyrelsen tillgång till ett länstäckande sambandsnät med egen utrustning på egna frekvenser. Vi har även en MOLOS bandvagn med utbildad besättning i beredskap.

 

Förbundsstämma den 8 mars 2018

Härmed kallas till förbundsstämma 2018.

Tid: torsdag den 8 mars 2018, klockan 19.00
Plats: FRO (SACO salen) Lilla Nygatan 14 Stockholm

Dagordning:
1. Förbundsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av stämmosekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordförande justera protokollet.
6. Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.
7. Fastställande av föredragningslistan
8. Förbundsstyrelsens verksamhets-, ekonomi och förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse över räkenskaper, bokslut och förvaltning
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
11. Ärende från förbundsstyrelse.
12. Ärende från avdelning eller enskild medlem.
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år
14. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande år. Se bilaga B
15. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
16. Val av förbundsstyrelse:
Ordförande 2 år
Sekreterare 2 år
Tre ledamöter: 1 år
Två ersättare: 1 år
Kvarstår i styrelsen:
Vice ordförande 1 år
Kassör: 1 år
17. Val av ledamöter och ersättare till FRO:s riksstämma för tiden till nästa förbundsstämma.
18. Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande
19. Avslutning

Dokument:

Kallelse

Medlemmsavgiften

Stadgeändringar

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök