Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Stockholmsförbundet; Dags för MEDLEMSAVGIFTEN 2022

2022xDags att betala medlemsavgiften för 2022!

År 2021 blev inte heller det "vanliga" år som många hoppades. Mycket av förbundets verksamhet har även detta år gått på minimalistisk fart pga rådande förhållanden. Vaccinationer kom igång under våren - sommaren och samhället öppnades upp allt eftersom. En ljusglimt för oss var att en del evenemang kom igång under hösten och vi kunde hjälpa arrangörer med ljud och radio igen. Dock inte alls i den omfattning som det var innan allt gick i stå. Även i år vädjar vi till alla medlemmar att solidariskt betala in avgiften innan årsskiftet. De fasta kostnaderna finns alltid där. Vi hoppas att våren nästa år ska te sig ljusare och att fler uppdrag återkommer. Och att vi kan träffas igen och komma igång med träffar och kursverksamhet.
Man kan åter krasst konstatera att inget blev eller förmodligen kommer att bli som förut, men hoppas det blir en ljusning år 2022. Avgiften ska vara betald innan årsstämman 5/3 2022.

Sätt in på plusgiro 40 38 93-1;  Ungdom till 19 år: 90 SEK,
enskild medlem 335 SEK, familjemedlemskap 490 SEK.

GLÖM INTE ATT ANGE DITT SL-nr och i förekommande fall namn på familjemedlemmar .

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök